Operativni plan za 2018.god.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka
Operativni plan Udruge Srce Rijeka za 2018. godinu
Rijeka, 28.studeni 2017.

Upravni i Nadzorni odbor, analizirajući ostvarene rezultate aktivnosti Udruge u 2017. godini, uvažavajući smjernice i ciljeve Udruge
Srce Rijeka, zacrtane Statutom i Strateškim planom za period od 2017. do 2020. god., predvidio je aktivnosti, rokove za ostvarenjet tih aktivnosti, strategiju i uvjete djelovanja, potrebne materijalne i ljudske resurse, te ciljeve koje se žele ostvariti provedbomoperativnog plana za 2018. godinu.


Operativni plan Udruge Srce Rijeka razrađen je prema djelatnostima/aktivnostima koje se odnose na:
1. Redovne aktivnosti
 razne socijalne usluge korisnicima
administrativno-financijski poslovi
djelovanje tijela Udruge
plan volonterskih aktivnosti
2. Okupacijsko – edukativne aktivnosti
kreativne i komunikacijsko-rekreativne radionice za korisnike i njihove roditelje
uključivanje korisnika u događanja lokalne zajednice
međusobna druženja članova Udruge i članova drugih udruga
3. Promocija i vidljivost Udruge
 informativni letak
 društvene stranice na internetu i suradnja s medijima
 otvorena vrata Udruge
 manifestacije i sajmovi
4. Sektorska i međusektorska suradnja
 međusektorska suradnja u lokalnoj zajednici i na razini Saveza
 suradnja sa ustanovama i institucijama na lokalnoj razini
5. Jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta Udruge
 provedba potpore za redovan rad Udruge
 edukacije i seminari djelatnika Udruge
 zapošljavanje stručnih ljudi i osoba s IT
 održavanje opreme i kombi vozila
6. Izrada i provođenje projekata i programa
 nastavak jednogodišnjih i trogodišnjeg programa jedinica lokalne samouprave i MSPM
 suradnja s Udrugom Smart u izradi i provedbi programa
 provedba institucionalne potpore
Shema operativnog plana

Aktivnost Nositelj
aktivnosti
Način djelovanja Vrijeme
provedbe
Izvori
financiranja
Ciljevi
1. REDOVNA DJELATNOST
Administrativno
blagajnički poslovi,
financijsko poslovanje i
ažuriranje članstva
Predsjednica i tajnica Arhiviranje dokumentacije,
pisanje dopisa, prijem i otprema
pošte i računa, priprema za
knjigovodstvo, komunikacija i
informiranje članstva
Svakodnevno od
09,00 do 16,00 sati
Jedinice lokalne
samouprave, HZZ (javni
radovi i stručno
osposobljavanje),
NZZCD,
Vlastita sredstva
Transparentnost poslovanja,
korištenje baze podataka za
izradu projektnih prijedloga,
povećanje broja članova
Sudjelovanje u izradama
lokalnih i javnih politika
Predsjednica i Upravni
odbor
Sudjelovanje u radu Savjeta za
socijalnu skrb u PGŽ i Gradu
Rijeci
Tijekom godine,
ovisno o broju
sastanaka
Jedinice lokalne
samouprave
Poboljšanje položaja OSI,
kvalitete njihovog života i
sprečavanje socijalnu
isključenost
Pružanje raznih
socijalnih usluga,
humanitarne akcije i
edukacija članstva
Djelatnici Udruge,
stručni suradnici i
volonteri
Osiguranje prijevoza korisnika i
toplog obroka (ovisi o
financijskim sredstvima),
savjetovanje i edukacija
korisnika i roditelja
Materijalna pomoć obiteljima
Svakodnevno od
09,00 do 14,00 sati
Jedinice lokalne
samouprave, MSPM,
MZSP itd.
Povećanje kvalitete života OSI,
uključivanje u život lokalne
zajednice i na tržište rada
Djelovanje tijela Udruge Skupština,
Predsjednica, članovi
Upravnog i Nadzornog
odbora
Redovna sjednica Skupštine,
svakodnevni dogovori, sjednice
i sastanci po potrebi
Sjednice jednom
godišnje,
Sastanci po potrebi i
svakodnevno
dogovaranje
Vlastita sredstva Praćenje provedbe operativnog
plana i financijskog plana,
analiza postignutih rezultata,
ispunjavanje ugovornih obaveza
i jačanje kapaciteta udruge
Izrada plana potrebnih Predsjednica i Upravni Analiza potrebnih volonterskih Od drugog do petog Jedinice lokalne Razvoj volonterstva i

 

volonterskih aktivnosti odbor mjesta i aktivnosti mj. 2018 samouprave, MSPM,
MZSP itd.
senzibilizacije javnosti
Izvještavanje donatora Predsjednica i voditelj
projekata,
knjigovodstveni servis
Podnošenje izvještaja o radu i
financijskih izvještaja
Kontinuirano,
sukladno uvjetima
donatora i krajem
fiskalne godine
Jedinice lokalne
samouprave, MSPM,
MZSP itd.
Vlastita sredstva
Ispunjavanje ugovornih obveza,
transparentnost i odgovorno
upravljanje
2. OKUPACIJSKO – EDUKATIVNE AKTIVNOSTI
Kreativne radionice Voditelj
aktivnosti,volonteri
roditelji
Izrada slika, ukrasnih i
uporabnih predmeta
oblikovanjem gline, raznim
likovnim tehnikama, obradom
drveta i tkanjem
Svakodnevno od
09,00 do 14,00 sati
u trajanju od 1 do 2
sata
Jedinice lokalne
samouprave, MSPM,
MZSP itd.
Kvalitetno provođenje vremena
u poludnevnom boravku,
povećanje kvalitete života
korisnika i njihovih obitelji
Komunikacijsko
edukativne radionice
Stručni suradnik,
volonteri
Čitanje tiska, knjiga poučnog i
zabavnog karaktera, pisanje.
Pojedinačno i grupno
savjetovanje, razgovori o
raznim temama
Svakodnevno od
09,00 do 14,00 sati
u trajanju od jednog
sata
Jedinice lokalne
samouprave, MSPM,
MZSP itd.
Kvalitetno provođenje vremena
u poludnevnom boravku,
povećanje kvalitete života
korisnika i njihovih obitelji
Rekreativne aktivnosti Voditelj projekta,
volonteri
Stručni suradnik
Tjelovježba, briga o okućnici
Ples i zabava
Svakodnevno od
09,00 do 14,00 sati
u trajanju od 30 min.
Prema prigodi
Vlastita i projektna
sredstva
Preventiva i očuvanje zdravlja
Druženje korisnika i roditelja
Organizacija dva
jednodnevna izleta za
članove
Predsjednica, voditelj
aktivnosti
Organiziran odlazak na izlet u
prirodu (Kamačnik, Plitvice)
Lipanj i srpanj Vlastita i projektna
sredstva
Druženje korisnika i roditelja,
uključivanje korisnika u
društveni život
Odlazak u kino i
kazalište, šetnju
Predsjednica, voditelj
aktivnosti, volonteri
Odlazak na projekcije i
predstave po unaprijed
dogovoreno terminu
Prema dogovoru Vlastita i projektna
sredstva
Druženje korisnika i roditelja,
uključivanje korisnika u
društveni život

 

Susreti s drugim
udrugama
Predsjednica, voditelj
aktivnosti, volonteri
Sudjelovanje na manifestaciji –
Homo si teć i na natjecanjima
Dva puta godišnje Donatori i projektna
sredstva
Razmjena informacija, razvoj
sektorske suradnje i partnerstva
3. PROMOCIJA I VIDLJIVOST UDRUGE
Obnavljanje tiskanja
letka
Predsjednica, Upravni
odbor
Distribucija u institucije,
ustanove lokalne zajednice, na
sajmovima
Tijekom siječnja Donatori i projektna
sredstva
Povećanje broja članova, razvoj
suradnje, prepoznatljivost
Udruge u javnosti
Oglašavanje Predsjednica, tajnik Kreiranje i dizajn web i
Facebook stranice,
održavanje
1. i 2. mjesec
održavanje
kontinuirano
Donatori i projektna
sredstva
Stvaranje pozitivne slike o
Udruzi, pružanje informacija i
obavijesti
Suradnja s medijima Predsjednica, tajnik Radio emisije, novinski članci Jednom godišnje i
prema potrebi
Vlastita sredstva Transparentnost djelovanja
Udruge kao organizacije civilnog
društva
Sudjelovanje na raznim
manifestacijama i
sajmovima
Otvorena vrata Udruge
Predsjednica, voditelj
aktivnosti, volonteri
Promocija aktivnosti uradaka na
štandu i u prostorijama Udruge
Prema potrebi Donatori i projektna
sredstva
Promoviranje aktivnosti Udruge
kao i uradaka korisnika
Senzibilizacija javnosti
4. SEKTORSKA I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA
Suradnja sa Savezom
udruga osoba s
intelektualnim teškoćama
Predsjednica, Upravni
odbor
Sudjelovanje u odlukama kao
članica Saveza
Okrugli stol
Predavanja
Dva puta godišnje MSPM Razvoj lokalnih i nacionalnih
socijalnih politika
Povećanje standarda u pružanju
soci. usluga
Suradnja s udrugama na
lokalnoj i državnoj razini
Predsjednica, Upravni
odbor
Razmjena informacija i suradnja
u provođenju zajedničkih
projekata
Kontinuirano Vlastita i projektna
sredstva
Razvoj suradničkih i partnerskih
odnosa
Izrada kvalitetnijih i
svrsishodnijih projektnih

 

prijedloga
Suradnja s ustanovama i
institucijama
Predsjednica, Upravni
odbor
Sudjelovanje vanjskih
stručnjaka u provedbi projekata
Stručna pomoć kod sastavljanja
projektnih prijedloga
Prema prijavi i
provedbi projekata
Jedinice lokalne
samouprave, MSPM,
MZSP itd.
Razvoj suradničkih i partnerskih
odnosa
Izrada kvalitetnijih i
svrsishodnijih projektnih
prijedloga
5. JAČANJE LJUDSKIH I MATERIJALNIH KAPACITETA UDRUGE
Edukacije i provedba
certifikata/potpore za
pružanje socijalnih
usluga
Predsjednica, Upravni
odbor
Sudjelovanje na edukacijama u
organizaciji MSPM
Temeljem poziva
MSPM
MSPM Zaposlene dvije osobe koje su
završile edukaciju
Povećan standard socijalnih
usluga
Edukacije za izradu
prijava projektnih
prijedloga
Predsjednica, voditelj
projekta
Sudjelovanje na edukacijama Temeljem
organiziranih
radionica
Donatori Povećanje stručnih znanja za
izradu, provedbu i izvještavanje
prema uvjetima natječaja
Simpoziji i seminari Predsjednica, tajnik Sudjelovanje na seminarima u
organizaciji Saveza i drugih
organizacija s temama vezanim
uz rad i poslovanje udruge,
razvoj vještina i kompetencija
3 do 4 puta u godini Temeljem poziva Povećanje stručnih znanja I
kompetencija djelatnika
Unapređenje rada Udruge
Korištenje aktivnih mjera
zapošljavanja
Predsjednica, tajnik Zapošljavanje putem mjera
javnih radova
Od 2.do12. mjeseca HZZ Zaposlena jedna osoba preko
javnih radova
Zapošljavanje osoba za
provedbu odobrenih
projekata
Predsjednica, Upravni
odbor,vanjski stručnjak
Uključivanje u rad osoba na
poslovima prema odobrenim
projektima
Po odobrenom
projektu/ sredstvima
Jedinice lokalne
samouprave, donatori
Zaposlena jedna osoba s
potrebnim kvalifikacijama za
provedbu projekta
Redovito održavanje i
servisiranje opreme i
kombi vozila
Predsjednica, Upravni
odbor
Angažiranje ovlaštenih servisa i
osiguravajućih kuća
Kontinuirano Jedinice lokalne
samouprave, donatori
Servisirana oprema za
obavljanje administrativnih
poslova i za potrebe radionica

 

Registrirano i servisirano kombi
vozilo
Ličenje vrata u ulaznom i
kancelarijskom dijelu
Udruge
Predsjednica, tajnik Angažiranje pružatelja usluge
ličenja zidova i pranja trakastih
zavjesa
U drugom mjesecu Donatori Osvježen ulazni prostor Udruge
Osvježenje prostorija i ugodno
boravljenje
6. IZRADA I PROVOĐENJE PROJEKATA I PROGRAMA
Nastavak jednogodišnjih
i trogodišnjeg projekata
Predsjednica, voditelj
programa
Nastavak projekta –
Sveobuhvatna briga za osobe s
intelektualnim teškoćama
Od 1. do 12.
mjeseca
Grad Rijeka
PGŽ, MSPM
Korisnicima osigurano
kvalitetnije provođenje vremena
Suradnja s Udrugom
Smart u izradi projektnih
prijedloga
Predsjednica, voditelj
programa
Surađivanje sa stručnim
osobama u izradi opsežnijih
projektnih prijedloga
Kontinuirano Donatori , projektna
sredstva
Uspješnije konkuriranje na
natječajima
Izrađeno najmanje pet
projektnih prijedloga
Povećan broj zaposlenih
Provedba institucionalne
potpore
Predsjednica, Upravni
odbor
Izrada potrebne dokumentacije
u svezi dodjele institucionalne
potpore
Kontinuirano Donatori i vlastita
sredstva
MSPM
Dobivanje stalne potpore za
osnovnu djelatnost Udruge
Kvalitetno i kontinuirano
pružanje socijalnih usluga
Jedna zaposlena osoba

 

Operativni plan djelovanja Udruge usvojen je na redovnoj izbornoj Skupštini održanoj 28. studenog 2017. godine

operativni plan pripremile: Predsjednica Udruge
Nives Pavlović
Tajnica
Emi Vukonić