Djeca s intelektualnim teškoćama – osigurajmo im jednakost

Definicija mentalne retardacije/intelektualnih teškoća

intelektualne-teskoceAmerička asocijacija za mentalnu retardaciju (AAMR) definirala je mentalnu retardaciju kao značajno ograničenje u sveukupnom funkcioniranju pojedinca, koje se javlja prije 18. godine života, a karakterizirano je značajnim ispodprosječnim intelektualnim funkciniranjem koje je istovremeno popraćeno ograničenjima u dvije ili više adaptivnih vještina. Područja adaptivnih vještina su: komunikacija, briga o sebi, stanovanje, socijalne vještine, samousmjeravanje, zdravlje i sigurnost, funkcionalna akademska znanja, slobodno vrijeme i rad.

Izvor: OSIgurajmo im JEdnaKost