Operativni plan za 2017.godinu

Rijeka,  28.listopad 2016.

Upravni i Nadzorni odbor, analizirajući ostvarene rezultate aktivnosti Udruge u 2016. godini, uvažavajući smjernice i ciljeve Udruge Srce Rijeka, zacrtane Statutom i Strateškim planom za period od 2017. do 2020. god., predvidio je aktivnosti, rokove za ostvarenje tih aktivnosti, strategiju i uvjete djelovanja, potrebne materijalne i ljudske resurse, te ciljeve koje se žele ostvariti provedbom operativnog plana za 2017. godinu.

Operativni plan Udruge Srce Rijeka razrađen je prema djelatnostima/aktivnostima koje se odnose na:

Redovne aktivnosti

 • razne socijalne usluge korisnicima
 • administrativno-financijski poslovi
 • djelovanje tijela Udruge
 • plan volonterskih aktivnosti
 1. Okupacijsko – edukativne aktivnosti
 • kreativne i komunikacijsko-rekreativne radionice za korisnike i njihove roditelje
 • međusobna druženja članova Udruge i članova drugih udruga
 1. Promocija i vidljivost Udruge
 • informativni letak
 • društvene stranice na internetu i suradnja s medijima
 • otvorena vrata Udruge
 • manifestacije i sajmovi
 1. Sektorska i međusektorska suradnja
 • međusektorska suradnja u lokalnoj zajednici i na razini Saveza
 • suradnja sa ustanovama i institucijama na lokalnoj razini
 1. Jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta Udruge
 • provedba potpore za redovan rad Udruge
 • edukacije i seminari djelatnika Udruge
 • zapošljavanje stručnih ljudi i osoba s IT
 • održavanje opreme i kombi vozila
 1. Izrada i provođenje projekata i programa
 • nastavak jednogodišnjih programa jedinica lokalne samouprave
 • suradnja s PBIRO-om i Udrugom Smart u izradi i provedbi programa
 • provedba institucionalne potpore

Shema operativnog plana

Aktivnost Nositelj aktivnosti Način djelovanja Vrijeme provedbe Izvori financiranja Ciljevi
1.   REDOVNA DJELATNOST
 

Administrativno-blagajnički poslovi, financijsko poslovanje i ažuriranje članstva

 

Stručni djelatnik Udruge ili osoba na stručnom osposobljavanju

Arhiviranje dokumentacije, pisanje dopisa, prijem i otprema pošte i računa, priprema za knjigovodstvo, komunikacija i informiranje članstva  

Svakodnevno od 09,00 do 16,00 sati

 

Jedinice lokalne samouprave, HZZ (javni radovi i stručno osposobljavanje), NZZCD,

Vlastita sredstva

Transparentnost poslovanja, korištenje baze podataka za izradu projektnih prijedloga, povećanje broja članova
 

Sudjelovanje u izradama lokalnih i javnih politika

 

Predsjednica i Upravni odbor

Sudjelovanje u radu Savjeta za socijalnu skrb u PGŽ i Gradu Rijeci  

Tijekom godine, ovisno o broju sastanaka

 

Jedinice lokalne samouprave

Poboljšanje položaja OSI, kvalitete njihovog života i sprečavanje socijalnu isključenost
 

Pružanje raznih socijalnih usluga, humanitarne akcije  i edukacija članstva

 

Djelatnici Udruge, stručni suradnici i volonteri

Osiguranje prijevoza korisnika i toplog obroka, savjetovanje i edukacija korisnika i roditelja

Materijalna pomoć obiteljima

 

Svakodnevno od 09,00 do 14,00 sati

 

Jedinice lokalne samouprave, MSPM, MZSP itd.

 

Povećanje kvalitete života OSI, uključivanje u život lokalne zajednice i na tržište rada

 

Djelovanje tijela Udruge

 

Skupština, Predsjednica, članovi Upravnog i Nadzornog odbora

Redovna sjednica Skupštine, svakodnevni dogovori, sjednice i sastanci po potrebi  

Sjednice jednom godišnje,

Sastanci po potrebi i svakodnevno dogovaranje

 

Vlastita sredstva

Praćenje provedbe operativnog plana i financijskog plana, analiza postignutih rezultata, ispunjavanje ugovornih obaveza i jačanje kapaciteta udruge
 

Izrada plana potrebnih volonterskih aktivnosti

 

Predsjednica i Upravni odbor

Analiza potrebnih volonterskih mjesta i aktivnosti  

Od drugog do petog mj. 2017

 

Jedinice lokalne samouprave, MSPM, MZSP itd.

Razvoj volonterstva i senzibilizacije javnosti
Izvještavanje donatora Predsjednica i voditelj projekata, knjigovodstveni servis Podnošenje izvještaja o radu i financijskih izvještaja Kontinuirano, sukladno uvjetima donatora i krajem fiskalne godine Jedinice lokalne samouprave, MSPM, MZSP itd.

Vlastita sredstva

Ispunjavanje ugovornih obveza, transparentnost i odgovorno upravljanje
                                                    2. OKUPACIJSKO – EDUKATIVNE AKTIVNOSTI
 

Kreativne radionice

 

Voditelj aktivnosti,volonteri

roditelji

Izrada slika, ukrasnih i uporabnih predmeta oblikovanjem gline, raznim likovnim tehnikama, obradom drveta i tkanjem  

Svakodnevno od 09,00 do 14,00 sati

 

Jedinice lokalne samouprave, MSPM, MZSP itd.

 

Kvalitetno provođenje vremena u poludnevnom boravku, povećanje kvalitete života korisnika i njihovih obitelji
 

Komunikacijsko-edukativne radionice

 

Stručni suradnik, volonteri

Čitanje tiska,  knjiga poučnog i zabavnog karaktera, pisanje.

Pojedinačno i grupno savjetovanje, razgovori o raznim temama

 

Svakodnevno od 09,00 do 14,00 sati

 

Jedinice lokalne samouprave, MSPM, MZSP itd.

 

 

Kvalitetno provođenje vremena u poludnevnom boravku, povećanje kvalitete života korisnika i njihovih obitelji

 

Rekreativne aktivnosti

 

Voditelj projekta, volonteri

Stručni suradnik

 

Tjelovježba, briga o okućnici

Ples i zabava

 

Svakodnevno od 09,00 do 14,00 sati

Prema prigodi

 

 

Vlastita i projektna sredstva

Preventiva i očuvanje zdravlja

Druženje korisnika i roditelja

 

Organizacija dva jednodnevna izleta za članove i sedmodnevni odlazak na more

 

Predsjednica, voditelj aktivnosti

Organiziran odlazak na izlet u prirodu (Kamačnik, Plitvice) i na more  

7 mj. i 12. mjesec

 

Vlastita i projektna sredstva

Druženje korisnika i roditelja, uključivanje korisnika u društveni život
 

Odlazak u kino i kazalište, šetnju

 

Predsjednica, voditelj aktivnosti, volonteri

Odlazak na projekcije i predstave po unaprijed dogovoreno terminu  

Prema dogovoru

 

Vlastita i projektna sredstva

Druženje korisnika i roditelja, uključivanje korisnika u društveni život
Susreti s drugim udrugama

 

Predsjednica, voditelj aktivnosti, volonteri

 

Sudjelovanje na manifestaciji – Homo si teć i na natjecanjima

 

Dva puta godišnje Donatori i projektna sredstva Razmjena informacija, razvoj sektorske suradnje i partnerstva
3. PROMOCIJA I VIDLJIVOST UDRUGE
 

Izrada informativnog letka

 

Predsjednica, Upravni odbor

Kreiranje i dizajn

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja za tisak

Distribucija u institucije i ustanove lokalne zajednice

 

1. i 2. mjesec

 

Donatori i projektna sredstva

 

Povećanje broja članova, razvoj suradnje, prepoznatljivost Udruge u javnosti

 

Oglašavanje

 

 

Predsjednica, tajnik

 

Kreiranje i dizajn web i Facebook stranice,

održavanje

 

1. i 2. mjesec

održavanje kontinuirano

Donatori i projektna sredstva Stvaranje pozitivne slike o Udruzi, pružanje informacija i obavijesti
 

Suradnja s medijima

 

Predsjednica, tajnik

 

Radio emisije, novinski članci Jednom godišnje i prema potrebi  

Vlastita sredstva

 

Transparentnost djelovanja Udruge kao organizacije civilnog društva
 

Sudjelovanje na raznim manifestacijama i sajmovima

Otvorena vrata Udruge

 

Predsjednica, voditelj aktivnosti, volonteri

 

Promocija aktivnosti uradaka na štandu i u prostorijama Udruge

 

Prema potrebi

 

Donatori i projektna sredstva

Promoviranje aktivnosti Udruge kao i uradaka korisnika

Senzibilizacija javnosti

4. SEKTORSKA I MEĐUSEKTORSKA SURADNJA
 

Suradnja sa Savezom udruga osoba s intelektualnim teškoćama

 

Predsjednica, Upravni odbor

 

Sudjelovanje u odlukama kao članica Saveza

Okrugli stol

Predavanja

 

Dva puta godišnje

 

MSPM

Razvoj lokalnih i nacionalnih socijalnih politika

Povećanje standarda u pružanju soci. usluga

 

Suradnja s udrugama na lokalnoj i državnoj razini

 

 

Predsjednica, Upravni odbor

 

Razmjena informacija i suradnja u provođenju zajedničkih projekata

 

Kontinuirano

 

Vlastita i projektna sredstva

Razvoj suradničkih i partnerskih odnosa

Izrada kvalitetnijih i svrsishodnijih projektnih prijedloga

 

Suradnja s ustanovama i institucijama

 

Predsjednica, Upravni odbor

 

Sudjelovanje vanjskih stručnjaka u provedbi projekata

Stručna pomoć kod sastavljanja projektnih prijedloga

 

Prema prijavi i provedbi projekata

 

Jedinice lokalne samouprave, MSPM, MZSP itd.

 

Razvoj suradničkih i partnerskih odnosa

Izrada kvalitetnijih i svrsishodnijih projektnih prijedloga

5. JAČANJE LJUDSKIH I MATERIJALNIH KAPACITETA UDRUGE
 

Edukacije i provedba certifikata/potpore za pružanje socijalnih usluga

 

Predsjednica, Upravni odbor

 

 

 

Sudjelovanje na edukacijama u organizaciji MSPM

 

Temeljem poziva MSPM

 

MSPM

Zaposlene dvije osobe koje su završile edukaciju

Povećan standard socijalnih usluga

 

Edukacije za izradu prijava projektnih prijedloga

 

Predsjednica, voditelj projekta

 

Sudjelovanje na edukacijama

 

Temeljem organiziranih radionica

 

Donatori

Povećanje stručnih znanja za izradu, provedbu i izvještavanje prema uvjetima natječaja
 

Simpoziji i seminari

 

Predsjednica, tajnik

Sudjelovanje na seminarima u organizaciji Saveza i drugih organizacija s temama vezanim uz rad i poslovanje udruge, razvoj vještina i kompetencija  

3 do 4 puta u godini

 

Temeljem poziva

 

Povećanje stručnih znanja I kompetencija djelatnika

Unapređenje rada Udruge

 

Korištenje aktivnih mjera zapošljavanja

 

Predsjednica, tajnik

 

Zapošljavanje putem mjera javnih radova i stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Od 2. do 4. mjeseca

 

HZZ

Zaposlena jedna osoba na stručno osposobljavanje i jedna invalidna osoba preko javnih radova
 

Zapošljavanje osoba za provedbu odobrenih projekata

 

Predsjednica, Upravni odbor,vanjski stručnjak

 

 

Uključivanje u rad osoba na poslovima prema odobrenim projektima

 

Po odobrenom projektu/ sredstvima

 

Jedinice lokalne samouprave, donatori

Zaposlena jedna osoba s potrebnim kvalifikacijama za provedbu projekta
 

Nabava uredske opreme

 

Predsjednica, tajnik

 

Nabava platna za dijapozitiv i fotografski aparat

 

Tijekom godine

 

Donatori

Kvalitetnija prezentacija Udruge i olakšano izvještavanje
 

Redovito održavanje i servisiranje opreme i kombi vozila

 

Predsjednica, Upravni odbor

 

 

Angažiranje ovlaštenih servisa i osiguravajućih kuća

 

Kontinuirano

 

Jedinice lokalne samouprave, donatori

Servisirana oprema za obavljanje administrativnih poslova i za potrebe radionica

Registrirano i servisirano kombi vozilo

 

Ličenje zidova u ulaznom dijelu Udruge

 

 

Predsjednica, tajnik

 

Angažiranje pružatelja usluge ličenja zidova i pranja trakastih zavjesa

 

U drugom mjesecu

 

Donatori

Osvježen ulazni prostor Udruge

Bolji prvi dojam i ugodno boravljenje

6. IZRADA I PROVOĐENJE PROJEKATA I PROGRAMA
 

Nastavak jednogodišnjih projekata

 

Predsjednica, voditelj programa

 

Nastavak projekta – Sveobuhvatna briga za osobe s intelektualnim teškoćama

 

Od 1. do 12. mjeseca

 

Grad Rijeka

PGŽ

 

Osiguran topli obrok i prijevoz korisnika

 

Suradnja s PBIRO-om i Udrugom Smart u izradi projektnih prijedloga

 

Predsjednica, voditelj programa

 

Surađivanje sa stručnim osobama u izradi opsežnijih projektnih prijedloga

 

Kontinuirano

 

Donatori , projektna sredstva

Uspješnije konkuriranje na natječajima

Izrađeno najmanje pet projektnih prijedloga

Povećan broj zaposlenih

 

Provedba institucionalne potpore

 

Predsjednica, Upravni odbor

 

 

Izrada potrebne dokumentacije u svezi dodjele institucionalne potpore

 

 

Kontinuirano

 

Donatori i vlastita sredstva

MSPM

Dobivanje stalne potpore za osnovnu djelatnost Udruge

Kvalitetno i kontinuirano pružanje socijalnih usluga

Jedna zaposlena osoba

 

Operativni plan djelovanja Udruge usvojen je na redovnoj izbornoj Skupštini održanoj  28. listopada 2016. godine

 

operativni plan pripremile:

 • Predsjednica Udruge  Nives Pavlović
 • Tajnica Emi Vukonić