O nama

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka je nevladina, neprofitna udruga koja okuplja roditelje i članove lokalne zajednice koji rade na poboljšanju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji. Udruga djeluje od 1959. godine i najstarija je riječka udruga ove vrste. Udruga broji 60 članova, a svakodnevno u udrugu dolazi 20 korisnika.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka je članica Hrvatskog saveza udruga osoba s intelektualnim teškoćama, najveće mreže udruga za osobe s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, koja djeluje putem utjecaja na proces donošenja novih zakona te sukreiranja socijalno uključivog društva u kojem je svaki član jednako vrijedan i zaslužuje dostojanstvo.

Udruga se bavi unapređenjem kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i članovima njihovih obitelji, te djeluje u korist izjednačavanja njihovih mogućnosti kroz stvaranje uvjeta za aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu.

Aktivnosti Udruge Srce su:

Okupljanje i druženje osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih roditelja;

Praćenje potreba osoba s intelektualnim teškoćama i pomoć pri rješavanju problema s kojima se susreću;

Poludnevni boravak;

Pomoć pri savladavanju aktivnosti svakodnevnog života (briga o zdravlju, o prehrani, kupovanje i rukovanje novcem, kretanje gradom, upoznavanje javnih ustanova);

Kreativne radionice: radionica tkanja, likovna radionica, radionica izrade ukrasnih i uporabnih predmeta od keramike i radionica obrade drva;

Edukativne i komunikacijske radionice;

Stručna predavanja i savjetovanja za roditelje i korisnike.

Programi i projekti, čiji su sadržaji bitni za razvoj socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, koje je Udruga uspiješno provodila i provodi od 2006. godine su:

 1. Poludnevni boravak – Klub Srce – trogodišnji program od 2006. do 2009. godine
 2. Program “Novo zapošljavanje” – u razdoblju od 2006. do 2009. godine
 3. Pilot projekt “Škola plivanja” – 2007. do 2014. godine, dodatna rehabilitacija za korisnike i psihoterapija za roditelje u DSC Pula, financiran od strane PGŽ-a
 4. Program “Klub Srce-izvaninstitucijski oblik socijalne podrške” –  za razdoblje 2011. do 2014. god. , financirano od bivšeg Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) i sadašnjeg Ministarstva socijalne politike i mladih (MSPM)
 5. Projekt „INVA“ – Uvođenje modela neformalnog obrazovanja za administrativna, ugostiteljska i tehnička zanimanja – 2008. do 2009. god. u partnerstvu s Regionalnom razvojnom agencijom Porin d.o.o.u Rijeci, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – podružnica Rijeka i Obrtničkom komorom PGŽ-a. Projekt je financiran iz Programa EU za Hrvatsku PHARE 2005. god. i projekta Aktivne mjere zapošljavanja za socijalno isključene skupine, te sredstvima PGŽ-a
 6. Projekt “Obilježavanje 50.objetnice rada Udruge” – tijekom 2009. godine uz potporu MSPM
 7. Program “Osnovna djelatnost” – 2009. do 2010. godine uz potporu MSPM
 8. Jednokratna potpora održivosti poludnevnog boravka u Udruzi nakon završetka trogodišnjeg programa 2006 – 2009.godine
 9. Projekt “Mobilna služba podrške – skrb u obitelji” – 2010. god., sufinanciran od strane MZSS
 10. Projekt “Nek se i naš glas čuje” – u primjeni Konvencije UN-a, financiran od strane Grada Rijeke
 11. Projekt “Poludnevni boravak Klub Srce – moj drugi dom” – 2010. god. potpora Grada Rijeke i Grada Krka
 12. Projekt “Klub samozastupnika – Srce”  – 2010. god. potpora MOBMS i MZSS
 13. Projekt “Za osmjeh tvoj” – 2010. god. u suradnji s Poslovnom akademijom PUR iz Rijeke
 14. Program „Comprehensive Care to the Families with Dependent Member-Community4family“- Sveobuhvatna briga za obitelj s ovisnim članom-Zajednica za obitelj, financiranim u okviru programa IPA IV – razvoj ljudskih potencijala, od strane Europske unije, akcentirana je briga o mentalnom zdravlju obitelji. Tim je projektom tijekom 18 mjeseci od 2011. do 2014. god., Udruga, u suradnji s još tri Udruge na razini Hrvatske (Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom iz Slavonskog Broda, Ploča i Šibenika ) Sudjelovanjem u tom projektu Udruga je stekavši određene alate (tkalački stan i stroj za obradu drva) obogatila usluge koje pruža svojim članovima i osnažila je da se bori protiv siromaštva i socijalne isključenosti svojih korisnika i članova njihove uže obitelji
 15. Program „Sveobuhvatna briga za osobe s invaliditetom u zajednici“- 2015. do 2016. god. financiran od strane MSPM i do kraja 2016. god. sufinanciran od strane Grada Rijeke i Općine Jelenje

Udruga svoje, sukladno statutarnim ciljevima i zadacima, dugoročne smjernice temelji na obvezujućim dokumentima Konvencije UN-a o zaštiti i pravima osoba s invaliditetom, Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Udruga svoje višegodišnje programe provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Rijeka, Ministarstvom socijalne politike i mladih, Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, Zajednicom Hrvatskih saveza organizacija invalida (SOIH), jedna smo od članica Hrvatskog saveza osoba s intelektualnim teškoćama, te s Udrugom za promicanje inkluzije i Udrugom za samozastupanje iz Zagreba.

Na lokalnoj razini Udruga surađuje s lokalnom i područnom samoupravom,Općinama i Gradovima na području PGŽ-e,sa odgojno-obrazovnim (Centar za odgoj i obrazovanje) zdravstvenim, socijalnim (Dom za psihički bolesne osobe Turnić, Centar za rehabilitaciju Brašćine) i kulturnim institucijama, Crkvom i fakultetima Sveučilišta u Rijeci (Medicinski,Pedagoški i Teološki fakultet) i Zagrebu (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet). Vrlo dobru suradnju Udruga ima s lokalnim organizacijama civilnog društva (Udruga gluhih i nagluhih osoba PGŽ-a, Udruga osoba cerebralne i dječje paralize, Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke), zatim s Mjesnim odborom Brajda-Dolac na čijem području Udruga djeluje.

Kontinuirana suradnja postoji i s Hrvatskim zavodom za zapošljavanjem – područnom službom u Rijeci, posebno na provedbi aktivnosti projekta financirani od strane EU fondova.

Realizirane projekte su do sada financirali Ministarstvo socijalne politike i mladih, Primorsko goranska županija, Grad Rijeka, Općina Jelenje, Općina Krk, banke: Raiffeisen,Hypo i ZABA, mnoge pravne i fizičke osobe, Fakulteti Sveučilišta u Rijeci (Pomorski,medicinski, Zbor studenata medicine, Teološki fakultet, trgovački lanac LIDL.